July 2007 - this page change monthly
-- Tanto dori --
Yokomenuchi Gokyo

1 2
3 4
5 6

7

  8
     
9

Thanks to Diego Borodij as uke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File