November 2009 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katatedori Nikkyo - oyo waza

1 2
3 4
5 6

7

8

9

10

Thanks to Sofia Artacho as uke 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File