April 2010 - this page change monthly
-- Nague waza --
Katatedori Aihammi Iriminague (2)

1 2
3 4
5 6

7

8

9

10

11

     

Thanks to Constantino Siafas as uke 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File