March 2012 - this page change monthly
-- Kokyu Ho --
Katatedori - Tai no Henko irimi - Kokyuho (3)

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8

Thanks to Sofia Marrelli as uke 
 

Return to Technique´s File