April 2012 - this page change monthly
-- Suwari waza --
Katadori ikkyo ura

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     

9

Thanks to Paola De Luca as uke 
 

Return to Technique´s File