June 2012 - this page change monthly
-- Nague waza --
Katatedori koshinague

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     

Thanks to Guillermo Salgado as uke 
 

Return to Technique´s File