October 2012 - this page change monthly
-- Tanto dori --
Katadori Shihonague

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11   12
     

Thanks to Hugo Alvarenga as uke 
 

Return to Technique´s File