April 2014 - this page change monthly
-- Osae waza --
Ryotedori Sankyo omote

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11   12
     

Thanks to Raul Moreira as uke 
 

Return to Technique´s File