April 2000 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katatedori Ikkyo

ktedoikio1.jpg (11360 bytes)1 2ktedoikio2.jpg (9924 bytes)
ktedoikio3.jpg (10533 bytes)3 4ktedoikio4.jpg (9820 bytes)

ktedoikio5.jpg (9639 bytes)5

6ktedoikio6.jpg (9545 bytes)

Thanks to Paola De Luca as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique's File