June 2000 - this page change monthly
-- Nague Waza --
Shomenuchi Koshinague

Shuchkoshi1.jpg (10337 bytes)1 2Shuchkoshi2.jpg (10312 bytes)
Shuchkoshi3.jpg (10010 bytes)3 4Shuchkoshi4.jpg (10903 bytes)

Shuchkoshi5.jpg (10070 bytes)5

6Shuchkoshi6.jpg (10410 bytes)

Shuchkoshi7.jpg (9539 bytes)7 8Shuchkoshi8.jpg (9722 bytes)
Shuchkoshi9.jpg (8852 bytes)9 10Shuchkoshi9a.jpg (10446 bytes)

Thanks to Julio Fontana as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique's File