December 2016 - this page change monthly
-- Henka waza --
Ryotedori Tenchinague to Kata Hiki Otoshi

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11   12
     
13   14
     

Thanks to German Arquati as uke 

Return to Technique´s File