July 2017 - this page change monthly
-- Nague waza --
Katadori seiotoshi

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11   12
     
13   14
     

Thanks to Ariel Villalba as uke 

Return to Technique´s File