February 2018 - this page change monthly
-- Osae waza --
Katadori Tainohenko to Udegarami

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11   12
     

13

     

Thanks to Santiago Hirsch as uke 

Return to Technique´s File