March 2018 - this page change monthly
-- Nague waza --
Katadori Tainohenko Kokyuho

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11
     

Thanks to Damian Vitale as uke 

Return to Technique´s File