April 2019 - this page change monthly
-- Henka  waza --
Katatedori Aihammi Nikkyo to Kotegaeshi

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9   10
     
11   12
     
13   14
     
15
     

Thanks to Franco Cesti as uke 

Return to Technique´s File