August 2019 - this page change monthly
-- Osae waza --
Katadori Rokkyo

1   2
 
3   4
 
5   6
     
7   8
     
9
     

Thanks to Federico Zanirato as uke 

Return to Technique´s File