January 2001 - this page change monthly

-- Tanto dori --
Tsuki Kotegaeshi

1 2
3 4

5

6

7

Thanks to Gonzalo Allende as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File