January 2002 - this page change monthly

-- Suwari Waza --
Katadori Ikkyo Omote

1 2
3 4

5

6

7

Thanks to Sebastián Seguí as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File