April 2002 - this page change monthly

-- Tanto dori --
Tsuki Nikkyo (1)

1 2
3 4

5

6

7

Thanks to Maximiliano Champer as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File