february 1999 - this page change monthly
-- Tanto dori --
Tsuki Rokkyo

1 2
3 4
5

Thanks to Diego Ferro as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique's File