August 2003 - this page change monthly
-- Henka waza --
Ushiro Ryotedori Sankyo to Seiotoshi

1 2
3 4

5

6

7

8

9

10

11

Thanks to Martin Rodriguez as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File