November 2003 - this page change monthly
-- Osae waza --
Katatedori Yubigarami

1 2
3 4
5 6

Thanks to Paola De Luca as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File