January 2004 - this page change monthly
-- Tanto dori --
Tsuki udegarami

1 2
3 4
5 6

7

8

9

Thanks to Marcos Cicciarello as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File