April 2005 - this page change monthly
-- Nague osae waza --
Katatedori Aihammi Kotegaeshi

1 2
3 4
5 6

7

8

Thanks to Paola De Luca as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File