September 2005 - this page change monthly
-- Tanto dori --
Tsuki Nikkyo (2)

1 2
3 4
5 6

7

8

Thanks to Fernando Schapachnik as uke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File