May 2006 - this page change monthly
-- Osae waza --
Katatedori Uchisabaki Nikkyo

1 2
3 4
5 6

7

8

9

10

Thanks to Mario Rios as uke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File